Theo đó, NHNN chấp thuận việc SHB tăng vốn điều lệ từ 11.196.891.000.000 đồng lên 12.036.285.680.000 đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông SHB thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2017 và Hội đồng Quản trị SHB thông qua tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 28/8/2017.

SHB có trách nhiệm thực hiện thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, quy định của pháp luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn;

Sau khi hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận như trên, SHB có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động cho NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Văn bản chấp thuận tăng vốn điều lệ trên có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép hoặc nếu Đại hội đồng cổ đông SHB thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản trên hết hiệu lực pháp lý.

Trước đó, ĐHCĐ của ngân hàng đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 12.036 tỷ đồng, tương đương tăng thêm khoảng 839 tỷ đồng thông qua chia cổ tức 2016 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7,5%. Dự kiến thời gian trong quý II/2017, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thông báo chia cổ tức.

Năm 2017, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế lên đến 1.750 tỷ đồng, tăng tới 50% so với năm 2016. SHB cũng đặt kế hoạch nâng cổ tức lên 9% trong năm 2017, cáo hơn mức 7,5% của năm 2016.