Ngày 29/4, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal – mã: SCR) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017.

Năm 2016, Công ty CP Sài Gòn Thương Tín (SCR) đã bán được tổng cộng 1.237 sản phẩm. Số lượng các căn hộ Carillon 3, Carillon 5, Charmington Lapoint, Jamona City đều đã tiêu thụ 100%. Còn dự án Jamona Golden Silk – thấp tầng đã bán được gần 50%.

Theo HĐQT, tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2016 đạt 932 tỷ đồng, tăng 5,9% so với kế hoạch và chỉ thực hiện 64% kế hoạch. Doanh thu bất động sản chiếm tỷ trọng 90% với hơn 697 tỷ đồng, chủ yếu đến từ một phần của dự án Jamona Golden Silk và kinh doanh sàn thương mại Belleza.

Kết thúc năm 2016, lãi sau thuế đạt gần 180 tỷ đồng, sụt giảm 9% nhưng so với kế hoạch năm đã vượt 9,4%. Công ty chia cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7%.

Trong năm 2017, SCR dự kiến bán hàng với hơn 3.000 sản phẩm mọi phân khúc thu về 2.514 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hơn 208 tỷ đồng tăng trưởng 16%. Tỷ lệ cổ tức dự kiến dao động từ 7-10%.

Nhanh chóng tìm kiếm khách hàng cho thuê văn phòng 66 Phó Đức Chính, Sacomreal Plaza để tạo nguồn thu ổn định công ty. Tiếp tục thanh lý các tích sản tồn, tài sản không sinh lời để thu hồi vốn thực hiện tái đầu tư cho các dự án mới.

Tại đại hội, HĐQT đã trình cổ đông thông qua hoạt động đầu tư, mua bán bất động sản phục vụ chiến lược 2016-2020. Theo đó, ủy quyền HĐQT quyết định việc đầu tư, mua, bán các dự án bất động sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 70% tổng giá trị tài sản của SCR và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

Bên cạnh đó, cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, lựa chọn nhà đầu tư và/hoặc đối tác chiến lược bằng phương thức phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, giá trị phát hành từ 10 đến 20% tổng vốn điều lệ SCR.

Ngoài ra, Công ty còn trình Đại hội kế hoạch phát hành gần 16 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 5% và tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối. Lượng cổ phiếu sau khi phát hành thành công sẽ gần 244 triệu cổ phiếu. Phương án này dự kiến sẽ thực hiện trong tháng 10/2017.

Cũng theo báo cáo tài chính riêng quý I/2017, SCR đạt được lợi nhuận trước thuế 23 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước 142%. Tính trong quý I/2017, tổng tài sản của SCR đạt 6.900 tỷ đồng, tăng 518 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm chủ yếu từ các khoản phải thu cho vay dài hạn tăng 386 tỷ đồng do tăng đầu tư phát triển dự án ở các công ty thành viên.

Trong cơ cấu tổng nợ thì nợ dài hạn đạt 668 tỷ đồng (chiếm 10%), chủ yếu là khoản vay và thuê tài chính dài hạn tài trợ dự án, nợ ngắn hạn đạt 3.035 tỷ đồng (chiếm 44% nguồn vốn ) tăng 295 tỷ so với đầu năm đến đa phần từ khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn, trong đó phần lớn là khoản phải trả cho khách hàng.

Dự kiến trong quý II/2017,tinh hình kinh doanh của SCR sẽ khởi sắc, tổng doanh thu trong báo cáo tài chính riêng dự kiến đạt 108 tỷ đồng đến từ doanh thu bất động sản và doanh thu cho thuê văn phòng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 49 tỷ.