Tập đoàn Bảo Việt (mã: BVH) đã công bố kết quả kinh doanh Quý I năm 2017 (kết quả trước soát xét) với sự tăng trưởng cao từ các mảng hoạt động chính. Cụ thể, tổng doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt 4.684 tỷ đồng, tăng trưởng 32,4%. Tổng doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đạt 2.125 tỷ đồng, tăng 18,4%. Hoạt động quản lý quỹ đem về doanh thu 24 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục là hoạt động đóng góp lớn nhất trong tổng doanh thu (79%), đạt 5.584 tỷ đồng, kế đến là hoạt động tài chính với tỷ trọng 19,5%, đóng góp 1.379 tỷ đồng vào tổng doanh thu hợp nhất Quý 1.

Quý 1/2017 Bảo Việt ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động tài chính là 1.042 tỷ đồng – cao hơn 253 tỷ đồng so với cùng kỳ. Song lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đã tăng từ 242 tỷ đồng lên hơn 500 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Bảo Việt giảm nhẹ từ 480 tỷ đồng xuống 474 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 382 tỷ đồng – giảm 2,6% và phần lợi nhuận thuộc về chủ sở hữu của tập đàn là 371,9 tỷ./.