Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017 vừa công bố, MB ghi nhận mức tăng trưởng kết quả kinh doanh ấn tượng.

Tính đến ngày 31/3/2017, tổng tài sản của ngân hàng MB đạt 250 nghìn tỷ đồng, giảm 2,3% so với thời điểm cuối năm trước. Cho vay khách hàng đạt 151 nghìn tỷ đồng, tăng không đáng kể trong khi đó tiền gửi của khách hàng lại giảm hơn 6% còn 182 nghìn tỷ đồng.

Về cơ cấu thu nhập, trong quý 1, thu nhập lãi thuần của ngân hàng MB đạt 2.406 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Các hoạt động kinh doanh khác đều có kết quả khởi sắc hơn ví dụ lãi thuần từ hoạt động dịch vụ là 232 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động ngoại hối là 30 tỷ; mua bán chứng khoán lãi thuần 82 tỷ và hoạt động khác lãi 144 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động trong kỳ của ngân hàng đạt hơn 2.901 tỷ đồng, tăng tới 42% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên do chi phí hoạt động của MB tăng 31% lên 1.210 tỷ đồng, cộng với chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng đột biến tới 142%, lên 579 tỷ đồng nên lợi nhuận bị kéo giảm đáng kể.

Lợi nhuận trước thuế của MB trong quý 1 đạt 1.111 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 26% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 889 tỷ đồng.

Về chất lượng tín dụng, tổng số nợ xấu đến cuối tháng 3 là 2.019 tỷ đồng, chiếm 1,33% trên tổng dư nợ, tăng không đáng kể so với thời điểm cuối năm trước./.