Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ thị các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty TNHH MTV, bộ phận đại diện vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ Công Thương làm chủ sở hữu và các đơn vị liên quan thuộc Bộ phải xây dựng kế hoạch, lộ trình sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn nhà nước trong giai đoạn 2017 – 2020, báo cáo Bộ phê duyệt trong tháng 5/2017 theo thẩm quyền hoặc thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bốn tập đoàn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phải trình đề án tái cơ cấu.

Đồng thời, các đơn vị này được yêu cầu phải triển khai công tác cổ phần hóa các đơn vị thành viên theo đúng kế hoạch và tiến độ đã được phê duyệt, tuân thủ các quy định hiện hành về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

“Đối với những doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, tồn đọng tài chính kéo dài, không đủ điều kiện thực hiện cổ phần hoá phải kiên quyết thực hiện sắp xếp, sáp nhập hoặc phá sản theo quy định của Nhà nước”, chỉ thị nêu.

Chỉ thị cũng yêu cầu các tập đoàn này phải tăng cường công tác quản lý kiểm tra, giám sát, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn; kiên quyết xử lý các doanh nghiệp thua lỗ, các dự án đầu tư không có hiệu quả, hiệu quả thấp; có cơ chế kiểm soát phù hợp trong việc mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp, tránh lợi ích nhóm, thất thoát vốn và tài sản nhà nước.

“Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; xử lý nghiêm lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, người đại diện vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện hoặc thực hiện kém hiệu quả việc sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao trong quản lý, điều hành doanh nghiệp”, văn bản nêu.

Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ Công Thương làm chủ sở hữu phải rà soát các tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể bán phần vốn nhà nước trong giai đoạn 2017 – 2020.

Đồng thời, phối phợp thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) quản lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo tổ chức việc xác định giá trị doanh nghiệp các doanh nghiệp cổ phần hoá, bảo đảm đúng qui định và tiến độ yêu cầu.

Vụ Tổ chức cán bộ có nhiệm vụ rà soát, đề xuất việc kiện toàn công tác cán bộ các tổng công ty, công ty trực thuộc Bộ, báo cáo Bộ trưởng những vấn đề phát sinh cần giải quyết, xử lý.