DIC Corp đang triển khai đầu tư dự án Khu đô thị Chí Linh, Vũng Tàu

DIC Corp vừa công bố kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2017 với số lỗ bất ngờ. Cụ thể, BCTC riêng công ty mẹ ghi nhận doanh thu thuần quý 1 đạt 107,6 tỷ đồng, giảm mạnh tới 35% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế bị âm 2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi 5,2 tỷ đồng.

Theo giải trình của DIG, với công ty mẹ, doanh thu mảng bất động sản trong quý 1/2017 tăng 28,06 tỷ đồng do công ty đã ghi nhận doanh thu hợp đồng liên doanh dự án ATA. Còn dự án bệnh viện Bà Rịa đã hoàn thành nên doanh thu xây lắp bị giảm 85 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng hơn 6,55 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ bị giảm 7,2 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất, Quý 1 DIG ghi nhận doanh thu thuần 248,9 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn giảm mạnh hơn, nên lợi nhuận gộp cả quý đạt 38,61 tỷ đồng, giảm 10% so với lợi nhuận gộp đạt được quý 1 năm ngoái. Riêng doanh thu kinh doanh bất động sản đạt hơn 93 tỷ đồng, tăng gần 30 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn doanh thu từ xây lắp lại giảm mạnh hơn 60 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của DIC Corp bị âm 15,46 tỷ đồng trong khi quý 1/2016 báo lãi 10,5 tỷ đồng.

Công ty cho biết, ngoài các nguyên nhân biến động chủ yếu ở BCTC công ty mẹ, thì BCTC hợp nhất ghi nhận doanh thu bán hàng và xây lắp tại các công ty con tăng tổng cộng 26,4 tỷ đồng, doanh thu bán vật liệu giảm 10,3 t tỷ đồng… Đáng chú ý, lợi nhuận từ công ty liên kết giảm 15,85 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận hợp nhất sau thuế giảm 25,98 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3/2017, tổng tài sản của DIG đạt 6.107 tỷ đồng, tăng 230 tỷ đồng. Trong đó, giá trị hàng tồn kho đến cuối quý còn 3.031 tỷ đồng, tăng 180 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu tăng phần chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Tổng nợ phải trả ở mức 3.322 tỷ đồng, tăng 245 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó riêng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 44 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn tăng 130 tỷ đồng.

Năm 2017, DIC Corp đặt mục tiêu đạt 1.406 tỷ đồng doanh thu hợp nhất. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 128 tỷ đồng. Như vậy kết quả quý 1 vẫn còn cách rất xa mục tiêu đề ra./.