VIETSEC Thị trường chứng khoán Cập nhật Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (CTG: HOSE)

Cập nhật Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (CTG: HOSE)

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.723 triệu cp; Vốn hóa: 72.234 tỷ đồng; Giá trị giao dịch trung bình 3 tháng: 25,27 tỷ đồng, Giá hiện tại: 19.400 đồng/cp; và Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 30%.

 

 

1Q17

1Q16

% YoY

4Q16

% QoQ

Bảng cân đối kế toán
Tổng nợ (tỷ đồng)

697.742

553.393

26,08%

661.988

5,40%

Tiền gửi khách hàng (tỷ đồng)

666.328

503.441

32,35%

654.423

1,82%

Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động thuần (%)

101,09%

106,49%

97,60%

Tỷ lệ nợ xấu (%)

1,13%

0,96%

1,02%

Báo cáo kết quả kinh doanh
Thu nhập lãi ròng (Tỷ đồng)

6.166

5.378

14,65%

5.202

18,53%

Thu nhập ngoài lãi (Tỷ đồng)

1.558

1.114

39,76%

1.085

43,57%

Chi phí hoạt động (Tỷ đồng)

-3.114

-2.646

17,70%

-4.197

-25,80%

     CIR (%)

40,32%

40,76%

66,76%

Chi phí trích lập dự phòng (Tỷ đồng)

-2.065

-1.441

43,27%

-45

4522,18%

Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)

2.544

2.405

5,8%

2.045

24,42%

Trong quý 1/2017, CTG đạt 6.166 tỷ đồng thu nhập lãi thuần (+14,65% YoY) và 1.558 tỷ đồng thu nhập ngoài lãi (+ 39,75% YoY) và 2.544 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (+ 5,8% YoY và hoàn thành 28,9% KH năm). Tăng trưởng thu nhập chủ yếu nhờ tăng trưởng tín dụng đạt 26,1% YoY và 5,4% YTD, cao hơn mức trung bình ngành là 4,03% YTD. Tiền gửi của khách hàng chỉ tăng 1,82% YoY, thấp hơn mức trung bình của ngành 3,52% YTD. Theo đó, hệ số LDR thuần (bao gồm chứng chỉ tiền gửi) tăng lên mức 101,09% so với con số 97,6% trong Q4/2016.

Trong khi đó, hệ số NIM tăng từ mức 2,37% trong quý 4/2016 lên 2,67% và hệ số CIR gần như không thay đổi, đạt 40,32%, khoản trích lập dự phòng cho nợ xấu tăng 43,27% YoY, lên mức 2.065 tỷ đồng. Trích lập dự phòng cho nợ xấu tăng đáng kể do chi phí dự phòng tăng lên 1.115 tỷ đồng, tăng 13,7% YoY. Nợ nhóm 2 tăng 64,7% YoY và tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,02% lên 1,13% cho thấy trích lập dự phòng tăng. CTG xóa 560 tỷ đồng nợ xấu trong quý 1/2017 cùng với tỷ lệ nợ xấu gia tăng làm giảm tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng xuống 93,7% so với mức 101,8% của quý 4/2016.

Chúng tôi ước tính chi phí dự phòng cho trái phiếu đặc biệt của VAMC sẽ tăng 900 tỷ đồng. Đây là một con số rất nhỏ so với khoảng 6.500 tỷ đồng giá trị trái phiếu ròng của VAMC nếu CTG hoàn thành trích lập dự phòng cho VAMC vào năm 2017.

 

Author: Big_hand

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *